privacybeleid

  1. Algemeen

Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke gegevens (“Gegevens”) die wij van u verzamelen voor het leveren van de diensten die wij aanbieden.

Dit beleid beschrijft onze praktijken met betrekking tot de gegevens die wij verzamelen via de website die wij beheren en van waaruit u dit Privacybeleid bekijkt (de “Site”).

Door onze Site te gebruiken of ons uw Gegevens te verstrekken, aanvaardt u de praktijken die in dit Privacybeleid worden beschreven. Als u de bepalingen van dit beleid niet accepteert, maak dan geen gebruik van onze Site en verstrek ons uw gegevens niet. In dat geval stemt u er echter mee in niet te profiteren van alle diensten en andere voordelen die EFACTORI biedt.

2. Gegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking

MCH Services SRL, met maatschappelijke zetel in de De Koninckstraat 33-35 – 1080 Brussel en geregistreerd bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer BE 0860.877.869, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u ons rechtstreeks op onze Site verstrekt: https://www.efactori.be

3. Welke gegevens verzamelen wij over u, met welk doel en op welke rechtsgrondslag?

3.1. Gegevens die wij rechtstreeks van u verzamelen, de wettelijke basis voor verwerking is uw toestemming

Dit betreft Gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt:

(i) via onze Website wanneer u het contactformulier gebruikt of wanneer u contact met ons opneemt via het volgende e-mailadres: info@efactori.be.

Wij gebruiken deze Gegevens om contact met u op te nemen en te reageren op uw verzoeken om informatie of hulp en om aan uw verzoeken te voldoen.

(ii) wanneer u uw e-mailadres invult voor “Blijf op de hoogte”, gebruiken wij uw e-mailadres om u via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van onze activiteiten.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons te schrijven of door te klikken op de “unsubscribe” link in de e-mails die wij u sturen.

(iii) Wanneer u telefonisch contact met ons opneemt voor assistentie of om in contact te komen met onze dienst, is het mogelijk dat u ons informatie moet geven over uzelf, de aard van uw telefoontje en andere informatie om onze daaropvolgende vragen te beantwoorden.

In dat geval worden uw gegevens gebruikt om te reageren op uw verzoeken om informatie of bijstand.

EFACTORI verwerkt uw Gegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen.

3.2. Gegevens die wij verzamelen wanneer u interageert met de Site

Onze Site maakt gebruik van “cookies”. Door deze te gebruiken, gaat u akkoord met het ontvangen van cookies op uw computer, tablet of Smartphone. Dankzij cookies kunnen we u optimaal laten surfen op onze Site (ze helpen ons bijvoorbeeld om uw voorkeuren te onthouden wanneer u de Site bezoekt).

We nodigen u uit om ons Cookiebeleid op onze Website te raadplegen voor meer informatie over deze technologieën en uw rechten in verband hiermee.

4. Hoe lang bewaren we uw Gegevens?

We bewaren uw Gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met de huidige wetgeving.

5. Aan wie kunnen uw Gegevens worden doorgegeven?

In het kader van de uitvoering van onze diensten kunnen wij sommige of al onze taken uitbesteden aan technische onderaannemers die contractueel aan ons gebonden zijn, met name voor het beheer van onze Website.

EFACTORI eist ook van zijn onderaannemers dat zij de wetgeving inzake gegevensbescherming naleven en voldoende garanties bieden voor de uitvoering van passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking voldoet aan de eisen van de wetgeving inzake gegevensbescherming en de bescherming van uw rechten wordt gewaarborgd.

Wij verkopen of verstrekken de Gegevens die wij over u verzamelen niet aan derden.

In bepaalde omstandigheden zullen onze Website en applicaties u voorzien van sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken. Als u ervoor kiest om te communiceren met een sociale netwerksite zoals Facebook of Twitter (bijvoorbeeld door een account te registreren), zijn uw activiteiten op onze Website of via onze applicaties ook toegankelijk op die sociale netwerksite. Als u verbonden bent met één van deze sociale netwerken tijdens uw bezoek aan onze Website of als u interageert met één van de sociale plug-ins, kan de sociale netwerksite deze informatie toevoegen aan uw respectievelijk profiel op dit netwerk, afhankelijk van uw instellingen voor privacybescherming. Als u dit soort overdracht van Gegevens wilt voorkomen, log dan uit bij uw sociale netwerkaccount voordat u onze Site bezoekt, of wijzig de privacyinstellingen van de toepassing, indien mogelijk. Lees het privacybeleid van deze sociale netwerken voor gedetailleerde informatie over het verzamelen en overdragen van persoonlijke gegevens, uw rechten en hoe u bevredigende privacyinstellingen kunt verkrijgen.

  1. Wat zijn uw rechten?

6.1 Recht op toegang

U hebt het recht om uw Gegevens op elk gewenst moment en kosteloos te raadplegen door een e-mail te sturen naar info@efactori.be of een brief te sturen naar ons hoofdkantooradres.

6.2 Recht op rectificatie

U hebt het recht om te verzoeken dat onjuiste Gegevens worden gecorrigeerd en dat Gegevens die ongepast of niet langer nodig zijn, worden verwijderd door een e-mail te sturen naar info@efactori.be of door ons een schriftelijk verzoek te sturen per post naar het adres van ons hoofdkantoor.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat u te allen tijde verplicht bent de juistheid te controleren van de Gegevens die u aan ons verstrekt.

6.3 Recht om vergeten te worden

Als u niet langer wilt dat uw Gegevens worden verwerkt en u in aanmerking komt voor het recht op verwijdering, zullen wij uw Gegevens uit de databases verwijderen.
Deze verwijdering zal plaatsvinden binnen een maand na kennisgeving van uw verzoek, tenzij bewaring noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

6.4 Recht op overdraagbaarheid

Voor zover nodig hebt u ook het recht op overdraagbaarheid van uw Gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

6.5 Recht op bezwaar

U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw Gegevens voor wervingsdoeleinden. U kunt uw recht op bezwaar te allen tijde kosteloos en zonder opgave van redenen uitoefenen door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@efactori.be.
U kunt zich ook afmelden voor marketingberichten door de afmeldinstructies te volgen die zijn opgenomen in elk marketingbericht dat u wordt toegezonden. Wij zullen uw verzoek(en) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is honoreren.

6.6 Recht op beperking van de verwerking

Tot slot hebt u het recht om van EFACTORI de beperking van de verwerking van uw Gegevens te verkrijgen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

7. Informatie over kinderen

Als algemene regel geldt dat wij niet opzettelijk persoonsgegevens verzamelen van kinderen jonger dan 13 jaar. Als we ontdekken dat we per ongeluk informatie hebben verzameld van kinderen jonger dan 13 jaar, zullen we stappen ondernemen om de informatie zo snel mogelijk te verwijderen, tenzij we op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn deze informatie te bewaren.
Wanneer we ons ervan bewust zijn dat een kind ouder is dan 13 jaar, maar volgens de toepasselijke wetgeving als minderjarig wordt beschouwd, vragen we toestemming van de ouders/voogd voordat we de persoonsgegevens van dat kind gebruiken.

8. Koppelingen naar andere websites en services

Onze site kan koppelingen naar sites van derden bevatten en sommige van onze services geven u toegang tot services van derden (zoals sociale netwerken).
Wij hebben geen controle over hoe sites en diensten van derden omgaan met uw persoonlijke gegevens. We controleren geen sites en diensten van derden en we zijn niet verantwoordelijk voor deze sites en diensten van derden of hun privacypraktijken. Lees de privacyverklaringen van alle sites en diensten van derden die u opent vanaf onze site of diensten.

9. Gevoelige informatie

U mag geen Gevoelige Persoonlijke Informatie (bijv. informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religie of andere overtuigingen, gezondheid, strafblad of lidmaatschap van een vakbond) naar ons sturen of openbaar maken op of via de Site of op enige andere wijze.

10. Delen van gegevens

Wij maken u erop attent dat wij, met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving, uw persoonlijke gegevens openbaar zullen maken indien wij van mening zijn dat wij hiertoe verplicht zijn om te voldoen aan wet- en regelgeving, bevel of wettelijk of overheidsverzoek.
In het geval dat ons bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen door een derde partij, worden uw gegevens overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Zonder enige verplichting van onze kant behouden we ons ook het recht voor om alle informatie te verzamelen en te delen die we nodig achten om onderzoek te doen naar of actie te ondernemen met betrekking tot vermoede fraude, illegale activiteiten, mogelijke schade aan personen of eigendommen, om onszelf en één of meer van onze gebruikers of hun erfgenamen te beschermen, of zoals anderszins vereist of toegestaan door de wet.

11. Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsregels ontwikkeld om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, onbevoegde toegang, onbedoelde openbaarmaking aan derden en enige andere onbevoegde verwerking van Gegevens te voorkomen.

Het aantal werknemers dat toegang heeft tot uw Gegevens is beperkt en dergelijke toegang wordt alleen verleend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van hun taken.

12 Clausule inzake beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van EFACTORI is beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van elke indirecte schade. EFACTORI kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die als indirect wordt beschouwd, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, verhoogde algemene kosten of verstoring van de planning.
Bovendien kan EFACTORI niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van onrechtmatige manipulatie van de Gegevens door derden (diefstal van Gegevens, virussen, phishing of andere computermisdrijven).

13. Wat gebeurt er in geval van een geschil?

Als u van mening bent dat wij één van onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen niet nakomen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@efactori.be. We zullen ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat hier zo snel mogelijk gevolg aan wordt gegeven.

Elke claim, klacht of grief moet naar het adres van ons hoofdkantoor worden gestuurd.

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

14. Recht en jurisdictie

Deze bepalingen worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht, dat het enige toepasselijke recht is in geval van een geschil.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geregeld binnen een termijn van ten hoogste een maand vanaf de datum waarop het is ontstaan, welke termijn in onderling overleg kan worden verlengd, kan door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Franstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, die als enige bevoegd zijn.

15. Inwerkingtreding

Dit Beleid is opgesteld en in werking getreden op 11 mei 2018. We behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, delen van dit Beleid op elk moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. We raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen en de meest recente versie van dit beleid te lezen. Uw gebruik van deze Website na de publicatie van wijzigingen in deze voorwaarden houdt immers in dat u deze wijzigingen aanvaardt. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, zullen wij geen materiële wijzigingen met terugwerkende kracht aanbrengen in ons gebruik van uw Persoonsgegevens zonder uw toestemming.

16. Contact

Als u vragen hebt over dit Privacybeleid of onze privacypraktijken, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@efactori.be. U kunt ook per post contact met ons opnemen op het adres van ons hoofdkantoor.