Wettelijke informatie

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden
De volgende gebruiksvoorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van www.efactori.be. De website www.efactori.be mag alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Door www.efactori.be te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord wettelijk gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden en alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn opgenomen of waarnaar hierin wordt verwezen of aanvullende bepalingen en voorwaarden die op www.efactori.be zijn vermeld. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dient u www.efactori.be niet te gebruiken.

Wijziging van de voorwaarden en de inhoud


eFactori kan deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden zijn van kracht zodra zij zijn gepubliceerd. Door de site www.efactori.be te blijven bezoeken, wordt u geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.
eFactori behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de site www.efactori.be of een gedeelte ervan met onmiddellijke ingang te beperken of op te schorten.

Intellectuele eigendom


Deze website en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het merk www.efactori.be, evenals andere merken of logo’s die op de site www.efactori.be verschijnen, worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten, waaronder merken, auteursrechten, modellen en octrooien. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of logo’s uit de elementen van de website www.efactori.be zonder de uitdrukkelijke toestemming van www.efactori.be is bijgevolg verboden krachtens het Wetboek van Intellectuele Eigendom.
De algemene structuur evenals de software, teksten, beelden, al dan niet geanimeerd, zijn know-how en alle andere elementen die de site www.efactori.be samenstellen, zijn de exclusieve eigendom van www.efactori.be of van zijn partners. De reproductie en het gebruik van informatie (teksten, afbeeldingen, logo’s en foto’s) gepubliceerd door www.efactori.be op de site www.efactori.be zijn uitsluitend toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik. Elke reproductie en elk gebruik van deze informatie voor andere doeleinden is strikt verboden en vormt een inbreuk op de wet op de intellectuele eigendom.
Andere handelsmerken en logo’s zijn en blijven eigendom van hun respectieve eigenaars.
Alle auteursrechten moeten op alle reproducties worden vermeld.

Afwijzing van aansprakelijkheid


eFactori stelt alles in het werk om de juistheid te garanderen van alle informatie die op de website www.efactori.be ter beschikking van de gebruikers wordt gesteld, maar deze informatie kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten of onvolledig zijn. Deze informatie kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving door www.efactori.be worden gecorrigeerd en gewijzigd.
eFactori kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de producten en diensten die op de site www.efactori.be worden aangeboden en/of de fabricage of verkoop ervan stopzetten.
eFactori garandeert geen ononderbroken toegang tot de site www.efactori.be, noch de veiligheid van de webpagina’s van deze site of de afwezigheid van alle virussen of andere ongewenste hosts. eFactori. wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele onnauwkeurigheid, onnauwkeurigheid of weglating met betrekking tot de informatie die beschikbaar is op de site www.efactori.be. Voorts kan geen enkele beslissing die op basis van deze informatie wordt genomen, de verantwoordelijkheid inhouden van www.efactori.be, van een van haar dochterondernemingen of van een lid van dezelfde groep als zij. eFactori kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, winstderving of enige onderbreking van de activiteit die voortvloeit uit het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van de site www.efactori.be.
De website www.efactori.be kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Door op een van deze links te klikken, verbindt u zich ertoe vóór elk gebruik van de betrokken site kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden ervan en deze te aanvaarden. www.efactori.be kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. U bent zelf verantwoordelijk voor de toegang tot en het gebruik van deze websites van derden.

Privacybeleid


eFactori geeft om uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens van de gebruiker moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Deze gegevens zullen alleen worden verwerkt met het oog op het beheer van hun rekening. De gebruiker kan zich altijd, kosteloos en op verzoek, verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Daartoe dienen zij contact op te nemen met info@efactori.be of per post op het postadres van eFactori. Persoonsgegevens worden nooit aan derden doorgegeven.

Conform de wet van 08/12/1992 met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie van identiteitskaart) kan hij, op schriftelijk, ondertekend en gedateerd verzoek gericht aan eFactori, gratis een schriftelijke rekening krijgen van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kan hij ook verzoeken om correctie van hem betreffende persoonsgegevens die onjuist, onvolledig of foutief zijn.

eFactori kan anonieme of geaggregeerde niet-persoonlijke gegevens verzamelen, zoals de browserversie of het IP-adres, het besturingssysteem dat de bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de site langs waar hij/zij de eFactori site bezoekt, www.efactori.be, of waarnaar hij/zij deze verlaat. Zo kunnen onze teams de website eFactori voortdurend optimaliseren voor de gebruikers.

Gebruik van cookies


Tijdens een bezoek aan de website www.efactori.be kunnen cookies worden geïnstalleerd op het opslaggeheugen van het toestel waarmee de gebruiker verbinding maakt, en dit uitsluitend om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze minifiles of cookies worden niet gebruikt om te analyseren hoe de bezoeker op andere sites surft. Met uw internetbrowser kunt u het gebruik van cookies blokkeren, geïnformeerd worden voordat een cookie wordt geplaatst of cookies op een later tijdstip van uw harde schijf verwijderen. U kunt hierover meer te weten komen in de helpfunctie van uw browser.